Menu Zavřeno
Logo-only-rings-transparent-cropped

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti FITNESS KINESIS s.r.o. se sídlem Vraclavská 175, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 04204441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35438 (dále jen “společnost FITNESS KINESIS s.r.o.”) pro poskytování služeb společnosti FITNESS KINESIS s.r.o.

(dále jen “obchodní podmínky”)

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je společnost FITNESS KINESIS s.r.o. a na druhé straně je kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://centrumkinesis.cz/online-permanentka je online měsíční permanentka do FITNESS KINESIS s.r.o.

Je zakázáno poskytování produktu třetí osobě bez souhlasu autora.

 

II. OBJEDNÁVKA

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na adrese https://centrumkinesis.cz/online-permanentka. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím těchto webových stránek. 

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky strvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup a že se s nimi souhlasí. 

 

III. KUPNÍ CENA

Cena předmětu koupě je zveřejněna ve shrnutí objednávky a na webové stránce objednávky.

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu.

Forma platby u jednorázových produktů je jednorázová.

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem, který zadal při vyplňování objednávky, instrukce s dalším postupem.

 

IV. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Dle § 1829 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

Za své produkty prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání permanentky má kupující právo v případě nespokojenosti s poskytovanými službami odstoupit do 14 dnů od uskutečnění objednávky.

Odstoupení může nakupující provést také osobně na recepci FITNESS KINESIS s.r.o. na adrese Vraclavská 175, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.

 

V. ODPOVĚDNOST

Webové stránky prodávajícího mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování a ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení EU 2016/679″) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.”).

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení EU 2016/679 osobní údaje objednatele v rozsahu, kdy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je objednatel, nebo kdy zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na poskytovatele vztahuje, anebo kdy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele či třetí strany. 

Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

 

VII. OPAKOVANÁ PLATBA

Při vzniku opakované platby kupující souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány ThePay.

Parametry opakované platby se rozumí:
a) důvod založení opakované platby – platba za online měsíční permanentku do FITNESS KINESIS s.r.o.
b) maximální částka opakované platby činí 690 Kč měsíčně
c) částka platby je fixní
d) částka se strhává každý kalendářní měsíc v den zakoupení první permanentky
e) pro změnu nastavení platby je zřízena e-mailová adresa info@fitnesskinesis.cz

Zákazník má právo být informován alespoň 7 pracovních dní předem v případě, že
a) dojde ke stržení následující platby
b) skončila perioda, po kterou měl službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba
c) dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb

Po odsouhlasení vzniku opakované platby bude zákazníkovi do 2 dnů potvrzeno, že platba byla skutečně založena.

S údaji platební karty ThePay se nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://centrumkinesis.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2019.